Vedtægter

Vedtægter
for den selvejende institution
Sorø Kultur- & Fritidscenter
Frederiksvej 27, 4180 Sorø

§ 1) Navn og hjemsted , medlemmer og drift
1) Den selvejende institutions navn er Sorø Kultur- & Fritidscenter
2) Sorø Kultur- & Fritidscenter har hjemsted i Sorø Kommune
3) Sorø Kultur- & Fritidscenter optager --- foreninger, interessegrupper og
paraplyorganisationer som medlemmer, herefter benævnt medlemmer.
4) Sorø Kultur- & Fritidscenter ledes af en bestyrelse valgt af medlemmerne

§ 2) Formål
1) Det er Sorø Kultur- & Fritidscenter’s formål i det omfang, det overhovedet er muligt, at stille
lokaler til rådighed for foreninger, interessegrupper og paraplyorganisationer med
hjemsted i Sorø Kommune, uanset sociale, politiske, religiøse, kulturelle eller idrætsmæssige tilhørsforhold.
Det er ikke hensigten at stille lokaler til rådighed til private eller kommercielle formål.
2) Principielt er alle lokaler i Sorø Kultur- & Fritidscenter til rådighed for alle medlemmer og
brugere med legal interesse i anvendelse af den pågældende type lokaler
3) Medlemmer kan i tilknytning til lokalerne få tildelt aflåselige skabe, der alene er deres.
4) Bestyrelsen kan dog dispensere fra 2) for såvidt angår rene opbevaringslokaler i garager o.l.
samt indtil halvdelen af arealet på øverste etage
5) Øvrige lokaler fordeles på faste brugere på et årligt lokalefordelingsmøde med deltagelse
af repræsentanter for brugerne af det enkelte lokale og bestyrelsen.Der tilstræbes en
kontinuitet i lokaletildelingen. Intet medlem vil få tildelt et lokale som eneste bruger
6) Benyttes et tildelt lokale ikke gennem længere tid kan bestyrelsen inddrage tildelingen efter
forhandling med den pågældende bruger.
7) Ledige lokaler til enkeltarrangementer udlånes af kalenderføreren i det omfang, det er muligt

§ 3) Medlemmer

1) For at kunne blive medlem af Sorø Kultur- & Fritidscenter skal man opfylde bestemmelserne
i § 1 stk. 3, og have hjemsted i Sorø Kommune.
2) Ved indmeldelse skal Sorø Kultur- & Fritidscenters vedtægter udleveres
3) Ved indmeldelse udleveres derudover
„Vilkår for benyttelse af lokaler i Sorø Kultur- & Fritidscenter“
4) Kun medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Øvrige brugere har ret til fremmøde
5) 5 medlemmer kan til enhver tid forlange indkaldt til brugermøde, hvor drift og brug af centeret
kan diskuteres. Motiveret dagsorden skal vedlægges. Anmodningen fremsendes til
bestyrelsens formand
6) Medlemmernes kontingentindbetalinger og andre bidrag giver ikke ret til nogen del af
Sorø Kultur- & Fritidscenters formue/ejendom.

§ 4) Bestyrelsen
1) Bestyrelsen består af 5 personer. Derudover vælges 2 suppleanter.
Suppleanter og indbudte observatører kan efter aftale deltage i bestyrelsesmøderne.
2) Formand eller næstformand og sekretær, kasserer eller kalenderfører tegner
Centeret
3) Der afholdes bestyrelsesmøder mindst 4 gange årligt i februar, maj, august og november
Herudover kan der indkaldes til bestyrelsesmøder når mindst 2 medlemmer mener, der er
behov. Indkaldelsen skal ske med mindst 7 dages varsel
4) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er tilstede
5) Afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme udslagsgivende.
6) Bestyrelsens opgave er
- at varetage Sorø Kultur- & Fritidscenters interesser
- at være ansvarlige for Sorø Kultur- & Fritidscenters daglige drift
- at være Sorø Kultur- & Fritidscenters kontakt til offentlige myndigheder , sportsrådet m.v.
7) Bestyrelsen er ansvarlig overfor Sorø Kultur- & Fritidscenters generalforsamling

§ 5) Generalforsamlingen
1) Generalforsamlingen er Sorø Kultur- & Fritidscenters øverste myndighed
2) Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 15/2 - 1/4.
3) Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen eller 1/6 af medlemmerne
forlanger det. Anmodningen skal fremsættes skriftligt overfor bestyrelsens formand,
vedlagt motiveret dagsorden
4) Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel
5) Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter
a) Valg af dirigent
b) Valg af stemmetællere
c) Bestyrelsens beretning
d) Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
e) Indkomne forslag
f) Forelæggelse og godkendelse af budget for indeværende regnskabsår,
herunder fastlæggelse af kontingent
g) Valg af
- formand hvert år
- kasserer og kalenderfører i lige år
- næstformand og sekretær i ulige år
g) Valg af 2 suppleanter for 1 år
h) Valg af 2 revisorer for 1 år. Den ene revisor skal være regnskabskyndig
i) Evt.
6) Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 25/1
7) Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer sker efter reglerne i § 6
9) Kun medlemmer, der har betalt kontingent senest 31/12 året før er stemme- og
opstillingsberettigede. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Hver forening har
1 stemme. Derudover har alle bestyrelsesmedlemmer stemmeret.----
10) Alle fremmødte medlemmer skal have en komplet, opdateret medlemsliste udleveret
11) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte, dog ikke ved
vedtægtsændringer, se § 11, stk. 1.

§ 6) Valg af bestyrelse
1) Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges af generalforsamlingen. Valgbar til bestyrelsen er
personer, der er medlem af medlemmer af Sorø Kultur- & Fritidscenter. Bestyrelsen
bør repræsentere et bredt udsnit af Sorø Kultur- & Fritidscenters medlemmer.
2) Hvert år vælges desuden 2 suppleanter
3) Valgperiode for formand er 1 år, for øvrige bestyrelsesmedlemmer 2 år, for suppleanter 1 år.
Genvalg kan finde sted
4) Valg til bestyrelsen skal være skriftlig, såfremt der fremsættes ønske herom.
5) Stemmeoptællingen ledes af dirigenten

§ 7) Kontingent
1) Kontingent opkræves hel- eller halvårligt
2) Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen
3) Ved optagelse af medlemmer i sidste halvdel af kontingentperioden kan bestyrelsen
dispensere for det fastsatte kontingent.

§ 8) Økonomi
1) Sorø Kultur- & Fritidscenters midler fremkommer gennem tilskud, frivillige bidrag, kontingent
m.v. Det understreges specielt, at bestyrelsen ansøger om driftstilskud hos det offentlige
for alle centerets brugere. Den enkelte bruger skal som vilkår for optagelse være indforstået
med ikke selv at søge folkeoplysningslovens lokaletilskud for evt. udgifter i forbindelse med
brug af lokalerne
2) Sorø Kultur- & Fritidscenters midler kan anvendes til vedligeholdese af ejendommen, inventar,
aktiviteter, arrangementer og lignende
3) Centerets midler må kun anvendes i den selvejende institutions øjemed
4) Centerets midler skal være placeret på en konto i et pengeinstitut
5) Centeret kan ikke optage lån uden der foreligger godkendelse fra generalforsamlingen og
Sorø Kommune. -----
6) Centerets regnskabsår er kalenderåret
7) Centerets regnskab fremlægges for bestyrelsen senest 25/1 og sendes umiddelbart herefter
til Sorø Kommune.
8) Revisionen skal være afsluttet senest 14 dage før generalforsamlingen.
9) Bestyrelsen udarbejder budget for indeværende og kommende regnskabsår, og fremlægger
det til godkendelse på generalforsamlingen.

§ 9) Eksklusion
1) En medlemsforening kan ekskluderes, hvis den ikke trods påkrav har betalt kontingent
i 2 år
2) En medlemsforening kan ekskluderes, hvis den ikke opfylder vedtægternes § 2 og 3
3) Enhver eksklusion skal tages op på en generalforsamling som et selvstændigt punkt.
Mindst 2/3 af de fremmødte skal stemme herfor, for at eksklusion kan ske

§ 10) Opløsning af Sorø Kultur & Fritidscenter
1) Beslutning om opløsning af Sorø Kultur- & Fritidscenter kan kun træffes
på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.
På den første generalforsamling skal mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede
medlemmer stemme for opløsning, og på den anden mindst 4/5 af de fremmødte,
stemmeberettigede medlemmer
2) Den sidste generalforsamling træffer afgørelse om anvendelse af eventuelle midler
til almennyttige formål. Formålet skal godkendes af Sorø Kommune. Den siddende bestyrelse
forhandler med kommunen om afvikling af aktiviteterne i bygningerne

§ 11) Ændring af vedtægterne
1) Ændring af vedtægterne skal godkendes af Sorø kommune, og derefter godkendes af en
generalforsamling med mindst 2/3 majoritet, samt tilslutning fra mindst 25% af de
stemmeberettigede.

Således godkendt på stiftende generalforsamling den 17. juni 2004, og revideret på
ekstraordinær generalforsamling 23. november 2004

 

Allonge til vedtægter for Sorø Kultur- & Fritidscenter:

Der er indgået aftale med Historiegruppen i Sorø om,
at de alene kan disponere over halvdelen af den øverste
etage i hovedbygningen som arkiv og depot.

Der er indgået aftale med Historiegruppen om lokalernes
indretning. Indretningen indgår i byggeentreprisen.

Aftalen er iøvrigt underlagt vedtægternes § 2 stk. 6.

De vil derudover kunne få stillet mødelokaler til rådighed i
Sorø Kultur- & Fritidscenter på linie med alle andre
medlemmer.

Aftalen forudsætter at Historiegruppen melder sig ind i
Sorø Kultur- & Fritidscenter.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling 29/3-2005

 

Vi udlåner gratis lokaler til foreninger m. v.